08-636 53 10 info@onlinepartner.se

Förvaltningsmöten

Back Home

Förvaltningsmöten

En del av Online Partners arbetsmetod

Förvaltningsmöten är en del av Online Partner ABs arbetsmetod när vi genomför större kunduppdrag. Förvaltningsmöten används även löpande i alla våra kundrelationer och syftar till att vi tillsammans med uppdragsgivaren skapar förutsättningar för att säkerställa kvalitet och att vi uppnår
de mål som som har definierats.

Avstämningsmöten varje månad

Genom regelbundna förvaltningsmöten varje månad har vi möjlighet att på ett strukturerat sätt följa upp vad som gjorts och vad som behövs göras under innevarande kvartal. Mål definieras och bryts ner i aktiviteter som sedan kan fördelas mellan Online Partner AB och uppdragsgivaren. Vi går igenom schemalagda och överenskomna aktiviteter, t ex loggar i Google Cloud Directory Sync samt säkerhetsloggar. Vid behov genomförs arbetsmöten under månaden och aktiviteter kan följas upp med avstämningar via t ex Hangouts. Kundansvarig från Online Partner ansvarar för att förvaltningsmötet genomförs.

Incidenter och supportärenden

Händelser och aktiviteter utöver de som planerats in under förvaltningsmöten betraktas som
incidenter, och registreras som supportärenden i Online Partners ärendehanteringssystem Zendesk. De prioriteras och löses enligt SLA (enligt gällande supportavtal). På nästa förvaltningsmöte
diskuteras de uppkomna incidenterna och hur de kan undvikas framöver.

Strategiskt möte varje kvartal

Var tredje månad genomförs ett strategimöte tillsammans med uppdragsgivaren och den person från Online Partner AB som är ansvarig för den strategiska utvecklingen av kundens G Suite domän.

Under detta möte hanteras frågeställningar om t ex marknadsförändringar och hur andra kommuner/kunder resonerar. Mål för kommande kvartal diskuteras och fastställs. En gång per år är det strategiska kvartalsmötet förlängt och har, utöver kommande kvartal, sin huvudsakliga inriktning på att definiera mål för kommande 1-2 år.